[Ưu Đãi Vĩnh Cửu] Quà Nạp Trọn Đời
  TÊN DANH HIỆU
  HIỆU ỨNG VÒNG SÁNG
  THÔNG TIN CHỈ SỐ
  Nhật Nguyệt Kim Quang
  Sinh lực tối đa +500
  Nội lực tối đa +500
  Công kích kỹ năng +5%


  Thời hạn vĩnh viễn


  HÌNH ẢNH UY DANH
  THÔNG TIN CHỈ SỐ
  CÁCH SỞ HỮU
  Kỹ năng vốn có +1 cấp

  Thời hạn vĩnh viễn
  Cần 10 mảnh để hợp thành
  TÊN DANH HIỆU
  HIỆU ỨNG VÒNG SÁNG
  THÔNG TIN CHỈ SỐ
  Nhật Nguyệt Kim Quang
  (bậc 2)
  Sinh lực tối đa +1000
  Nội lực tối đa +1000
  Công kích kỹ năng +10%


  Thời hạn vĩnh viễn


  HÌNH ẢNH UY DANH
  THÔNG TIN CHỈ SỐ
  CÁCH SỞ HỮU
  Kỹ năng vốn có +2 cấp

  Thời hạn vĩnh viễn
  Cần 10 mảnh để nâng cấp

  thien ha     chien
  Gửi lúc 10/09/2023