Đại Lộ Danh Vọng - Vinh Danh Anh Hùng


  HÌNH ẢNH UY DANH
  THÔNG TIN CHỈ SỐ
  YÊU CẦU
  Xác suất hóa giải sát thương +5%

  Thời hạn vĩnh viễn
  Cần 1 mảnh uy danh
  để kích hoạt  ĐẠI PHÚ HÀO 1

  ĐẠI PHÚ HÀO 2
  Gửi lúc 22/06/2023