Chiến Trường Tống Kim  HÌNH ẢNH UY DANH
  THÔNG TIN CHỈ SỐ
  YÊU CẦU
  Hóa giải sát thương +3%

  Thời hạn vĩnh viễn
  Đạt 30 lần Top 1
  Chiến Trường Tống Kim Ngày


  thien ha     chien
  Gửi lúc 19/07/2023