Vô Danh Mật Đạo  thien ha     chien
  TÊN DANH HIỆU
  HIỆU ỨNG VÒNG SÁNG
  THÔNG TIN CHỈ SỐ
  Vô Danh Hiệp Khách

  (cần 30 mảnh)
  Sinh lực tối đa +500
  Nội lực tối đa +500
  Kháng tất cả +5%


  Thời hạn vĩnh viễn


  TÊN DANH HIỆU
  HIỆU ỨNG VÒNG SÁNG
  THÔNG TIN CHỈ SỐ
  Vô Danh Cao Thủ

  (cần 60 mảnh)
  Sinh lực tối đa +500
  Nội lực tối đa +500
  Kháng tất cả +5%


  Thời hạn vĩnh viễn


  TÊN DANH HIỆU
  HIỆU ỨNG VÒNG SÁNG
  THÔNG TIN CHỈ SỐ
  Vô Danh Đại Cao Thủ

  (cần 90 mảnh)
  Sinh lực tối đa +500
  Nội lực tối đa +500
  Kháng tất cả +5%


  Thời hạn vĩnh viễn

  Gửi lúc 18/07/2023