[Sự Kiện Đặc Biệt] Vạn Hoa Khoe Sắc - Tháng 06
   


  NGOẠI TRANG PHI PHONG
  HÌNH ẢNH
  THÔNG TIN CHỈ SỐ
  Bạch Vũ Hào Hiệp
  Sinh lực tối đa +500
  Nội lực tối đa +500
  Công kích kỹ năng +5%


  Thời hạn vĩnh viễn


  HÌNH ẢNH UY DANH
  THÔNG TIN CHỈ SỐ
  YÊU CẦU
  Công kích kỹ năng +20%

  (có thể cộng dồn)

  Thời hạn vĩnh viễn
  Đạt mốc 10.000 hoa

  Gửi lúc 05/06/2024