[Sự Kiện Tháng] Giáng Sinh Hạnh Phúc - Tháng 12  TÊN DANH HIỆU
  HIỆU ỨNG VÒNG SÁNG
  THÔNG TIN CHỈ SỐ
  Thiên Địa Vô Ngã
  Sinh lực tối đa +500
  Nội lực tối đa +500
  Công kích kỹ năng +5%


  Thời hạn vĩnh viễn

  Gửi lúc 03/12/2023