[Sự Kiện Tháng] Tôn Sư Trọng Đạo - Tháng 11  TÊN DANH HIỆU
  HIỆU ỨNG VÒNG SÁNG
  THÔNG TIN CHỈ SỐ
  Xuất Thần Nhập Hóa
  Sinh lực tối đa +500
  Nội lực tối đa +500
  Công kích kỹ năng +5%


  Thời hạn vĩnh viễn

  Gửi lúc 04/11/2023