[Ưu Đãi Vĩnh Cửu] Quà Nạp Trọn Đời (bậc 2)

  NGOẠI TRANG
  THÔNG TIN CHỈ SỐ
  CÁCH NHẬN
  Phi Phong Trấn Phái
  Tăng lực tấn công (lực tay) +5%

  Thời hạn vĩnh viễn
  Cần 10 Mảnh Phi Phong
  để kích hoạt

  Thiếu Lâm
  La Hán Phật Tâm

  Thiên Vương
  Bạch Kim Huyền Khải

  Đường Môn
  Tàn Vân Phi Tiễn

  Ngũ Độc
  Tử Linh Tỳ Bà

  Nga My
  Tuyết Sắc Trường Sam

  Thúy Yên
  Tố La Phỉ Thúy

  Cái Bang
  Tửu Thần Trường Phong

  Thiên Nhẫn
  Diệm Hỏa Tụ Âm

  Võ Đang
  Thái Cực Đạo Quang

  Côn Lôn
  Phong Lôi Tử Điện

  Hoa Sơn
  Kiếm Thánh Độc Cô

  Vũ Hồn
  Thương Vân Chiến Dũng

  Tiêu Dao
  Tiêu Diêu Vô Lượng

  Dương Gia
  sắp ra mắt
  Minh Giáo
  sắp ra mắt
  TÊN DANH HIỆU
  HIỆU ỨNG VÒNG SÁNG
  THÔNG TIN CHỈ SỐ
  Bách Chiến Vô Song
  Sinh lực tối đa +500
  Nội lực tối đa +500
  Công kích kỹ năng +5%


  Thời hạn vĩnh viễn


  HÌNH ẢNH UY DANH
  THÔNG TIN CHỈ SỐ
  CÁCH SỞ HỮU
  Kỹ năng vốn có +1 cấp

  Thời hạn vĩnh viễn
  Cần 10 mảnh để hợp thành
  TÊN DANH HIỆU
  HIỆU ỨNG VÒNG SÁNG
  THÔNG TIN CHỈ SỐ
  Bách Chiến Vô Song
  (bậc 2)
  Sinh lực tối đa +1000
  Nội lực tối đa +1000
  Công kích kỹ năng +10%


  Thời hạn vĩnh viễn


  HÌNH ẢNH UY DANH
  THÔNG TIN CHỈ SỐ
  CÁCH SỞ HỮU
  Kỹ năng vốn có +2 cấp

  Thời hạn vĩnh viễn
  Cần 10 mảnh để nâng cấp

  Gửi lúc 27/10/2023