[Sự Kiện Tháng] Nóc Nhà Yêu Thương - Tháng 10  TÊN DANH HIỆU
  HIỆU ỨNG VÒNG SÁNG
  THÔNG TIN CHỈ SỐ
  Nhất Mộng Phong Vân
  Sinh lực tối đa +500
  Nội lực tối đa +500
  Công kích kỹ năng +5%


  Thời hạn vĩnh viễn

  Gửi lúc 03/10/2023