[Sự Kiện Đặc Biệt] Vạn Hoa Khoe Sắc - Tháng 07
     TÊN NGOẠI TRANG
  HÌNH ẢNH NGOẠI TRANG
  THÔNG TIN CHỈ SỐ
  Ngọc Vũ Tuyết Tâm
  Sinh lực tối đa +500
  Nội lực tối đa +500
  Công kích kỹ năng +5%


  Thời hạn vĩnh viễn

  TÊN DANH HIỆU
  HIỆU ỨNG VÒNG SÁNG
  THÔNG TIN CHỈ SỐ
  Phong Hoa Tuyết Nguyệt
  Sinh lực tối đa +500
  Nội lực tối đa +500
  Công kích kỹ năng +10%


  Thời hạn vĩnh viễn
  HÌNH ẢNH UY DANH
  THÔNG TIN CHỈ SỐ
  YÊU CẦU
  Kỹ năng vốn có +1 cấp

  (cộng dồn với các Uy Danh
  "Top Vạn Hoa" khác)


  Thời hạn vĩnh viễn
  Đạt Top 1
  Đua Top Vạn Hoa


  Gửi lúc 29/06/2023