[Sự Kiện Đặc Biệt] Vạn Hoa Khoe Sắc - Tháng 04
     thien ha chien  TÊN NGOẠI TRANG
  HÌNH ẢNH NGOẠI TRANG
  THÔNG TIN CHỈ SỐ
  Bạch Vũ Hào Hiệp
  Sinh lực tối đa +500
  Nội lực tối đa +500
  Công kích kỹ năng +5%


  Thời hạn vĩnh viễn

  TÊN DANH HIỆU
  HIỆU ỨNG VÒNG SÁNG
  THÔNG TIN CHỈ SỐ
  Thái Dương Hạ San
  Sinh lực tối đa +500
  Nội lực tối đa +500
  Công kích kỹ năng +10%


  Thời hạn vĩnh viễn
  HÌNH ẢNH UY DANH
  THÔNG TIN CHỈ SỐ
  YÊU CẦU
  Kỹ năng vốn có +1 cấp

  Thời hạn vĩnh viễn
  Đạt Top 1
  Đua Top Nhật Dương


  Gửi lúc 04/04/2023