Hoa Sơn Luận Kiếm


  TÊN DANH HIỆU
  HIỆU ỨNG VÒNG SÁNG
  THÔNG TIN CHỈ SỐ
  Nhất Thống Thiên Hạ

  (Quán Quân Luận Kiếm)
  Sinh lực tối đa +500
  Nội lực tối đa +500
  Công kích kỹ năng +5%


  Thời hạn 1 ngày

  HÌNH ẢNH UY DANH
  THÔNG TIN CHỈ SỐ
  YÊU CẦU
  Kỹ năng vốn có +1 cấp

  Thời hạn vĩnh viễn
  Cần 30 mảnh uy danh

  TÊN DANH HIỆU
  HIỆU ỨNG VÒNG SÁNG
  THÔNG TIN CHỈ SỐ
  Thiên Thu Bất Diệt

  (cần 15 mảnh danh hiệu)
  Sinh lực tối đa +1000
  Nội lực tối đa +1000
  Công kích kỹ năng +10%


  Thời hạn vĩnh viễn

  Gửi lúc 23/10/2023