Hoa Sơn Luận Kiếm


  TÊN DANH HIỆU
  HIỆU ỨNG VÒNG SÁNG
  THÔNG TIN CHỈ SỐ
  Nhất Thống Thiên Hạ

  (Quán Quân Luận Kiếm)
  Sinh lực tối đa +300
  Nội lực tối đa +300
  Công kích kỹ năng +3%


  Thời hạn 1 ngày

  HÌNH ẢNH UY DANH
  THÔNG TIN CHỈ SỐ
  YÊU CẦU
  Công kích kỹ năng +12%
  Tỉ lệ trọng kích +2%

  Thời hạn vĩnh viễn
  Cần 40 mảnh uy danh

  TÊN DANH HIỆU
  HIỆU ỨNG VÒNG SÁNG
  THÔNG TIN CHỈ SỐ
  Thiên Thu Bất Diệt

  (cần 20 mảnh danh hiệu)
  Sinh lực tối đa +600
  Nội lực tối đa +600
  Công kích kỹ năng +6%


  Thời hạn vĩnh viễn

  Gửi lúc 23/10/2023