Vượt Ải Kiếm Gia


  HÌNH ẢNH UY DANH
  THÔNG TIN CHỈ SỐ
  YÊU CẦU
  Tỉ lệ trọng kích +5%

  Thời hạn vĩnh viễn
  Thu thập đủ 30 mảnh uy danh
  TÊN DANH HIỆU
  HIỆU ỨNG VÒNG SÁNG
  THÔNG TIN CHỈ SỐ
  Kiếm Gia Lữ Khách
  Sinh lực tối đa +500
  Nội lực tối đa +500
  Kháng tỉ lệ trọng kích +5%


  Thời hạn vĩnh viễn

  Gửi lúc 20/07/2023