Ưu Đãi Võ Hiệp


  HÌNH ẢNH HIỆU ỨNG
  THÔNG TIN DANH HIỆU
  CÁCH NHẬN
  Võ Thần

  Sinh lực tối đa +500
  Nội lực tối đa +500
  Công kích kỹ năng +5%

  Thời hạn: vĩnh viễn
  Đạt được Võ Thần (Võ Hiệp 15)
  Võ Thánh

  Sinh lực tối đa +1000
  Nội lực tối đa +1000
  Công kích kỹ năng +10%

  Thời hạn: vĩnh viễn
  Đạt được Võ Thánh (Võ Hiệp 16)
  Vô Song

  Sinh lực tối đa +1500
  Nội lực tối đa +1500
  Công kích kỹ năng +15%

  Thời hạn: vĩnh viễn
  Đạt được Vô Song (Võ Hiệp 17)
  Cái Thế

  Sinh lực tối đa +2000
  Nội lực tối đa +2000
  Công kích kỹ năng +20%

  Thời hạn: vĩnh viễn
  Đạt được Cái Thế (Võ Hiệp 18)
  Đỉnh Phong

  Sinh lực tối đa +3000
  Nội lực tối đa +3000
  Công kích kỹ năng +30%

  Thời hạn: vĩnh viễn
  Đạt được Đỉnh Phong (Võ Hiệp 19)
  Chí Tôn

  Sinh lực tối đa +5000
  Nội lực tối đa +5000
  Công kích kỹ năng +50%

  Thời hạn: vĩnh viễn
  Đạt được Chí Tôn (Võ Hiệp 20)


  Gửi lúc 19/07/2023