Quân Hàm Tống Kim  HÌNH ẢNH HIỆU ỨNG
  THÔNG TIN DANH HIỆU
  CÁCH NHẬN
  Trấn Thiên Phi Hồ

  Sinh lực tối đa +500
  Kháng tất cả +5%

  (có thể cộng dồn)

  Thời hạn: vĩnh viễn
  Đạt được Trấn Thiên (Quân Hàm 5)
  Phong Vân Tái Khởi

  Sinh lực tối đa +500
  Kháng tất cả +5%

  (có thể cộng dồn)

  Thời hạn: vĩnh viễn
  Đạt được Phong Vân (Quân Hàm 10)
  Siêu Thần Nhập Hóa

  Sinh lực tối đa +500
  Kháng tất cả +5%

  (có thể cộng dồn)

  Thời hạn: vĩnh viễn
  Đạt được Siêu Thần (Quân Hàm 15)
  Đại Thánh Trường Phong

  Sinh lực tối đa +500
  Kháng tất cả +5%

  (có thể cộng dồn)

  Thời hạn: vĩnh viễn
  Đạt được Đại Thánh (Quân Hàm 20)
  Bá Vương Nhật Nguyệt

  Sinh lực tối đa +1000
  Kháng tất cả +10%

  (có thể cộng dồn)

  Thời hạn: vĩnh viễn
  Đạt được Bá Vương (Quân Hàm 25)
  HÌNH ẢNH UY DANH
  THÔNG TIN CHỈ SỐ
  YÊU CẦU
  Kỹ năng vốn có +1 cấp

  (cộng dồn)

  Thời hạn vĩnh viễn
  Đạt được quân hàm Bá Vương

  HIỆU ỨNG QUÂN HÀM
  THÔNG TIN CHỈ SỐ
  CÁCH NHẬN
  Trấn Thiên

  Công kích kỹ năng +5%

  (có thể cộng dồn)

  Thời hạn: vĩnh viễn
  Nhận thưởng Đua Top
  Trấn Thiên
  Phong Vân

  Công kích kỹ năng +10%

  (có thể cộng dồn)

  Thời hạn: vĩnh viễn
  Nhận thưởng Đua Top
  Phong Vân
  Siêu Thần

  Công kích kỹ năng +15%

  (có thể cộng dồn)

  Thời hạn: vĩnh viễn
  Nhận thưởng Đua Top
  Siêu Thần
  Đại Thánh

  Công kích kỹ năng +20%

  (có thể cộng dồn)

  Thời hạn: vĩnh viễn
  Nhận thưởng Đua Top
  Đại Thánh
  Bá Vương

  Công kích kỹ năng +25%

  (có thể cộng dồn)

  Thời hạn: vĩnh viễn
  Nhận thưởng Đua Top
  Bá Vương


  Gửi lúc 19/07/2023