Hệ Thống Boss Hoàng Kim
  HÌNH ẢNH UY DANH
  THÔNG TIN CHỈ SỐ
  YÊU CẦU
  Tăng công kích lên
  Boss Hoàng Kim +10%

  Thời hạn vĩnh viễn
  Cần 500 mảnh uy danh
  để kích hoạt


  Gửi lúc 18/07/2023