Quà Tặng Phú Ông  TÊN DANH HIỆU
  HIỆU ỨNG VÒNG SÁNG
  THÔNG TIN CHỈ SỐ
  Tuyệt Đại Phú Hào
  Sinh lực tối đa +500
  Nội lực tối đa +500
  Kháng tất cả +5%


  Thời hạn 7 ngày  HÌNH ẢNH UY DANH
  THÔNG TIN CHỈ SỐ
  YÊU CẦU
  Công kích kỹ năng +10%

  Thời hạn vĩnh viễn
  Cần 4 mảnh để hợp thành
  Gửi lúc 18/07/2023