Vận Tiêu Bang Hội


  BANG CHỦ BANG A
  BANG CHỦ BANG B
  BANG CHỦ BANG C
  HÌNH ẢNH UY DANH
  THÔNG TIN CHỈ SỐ
  YÊU CẦU
  Công kích kỹ năng +10%

  (có thể cộng dồn)

  Thời hạn vĩnh viễn
  Thu thập 4 mảnh để kích hoạt


  TÊN DANH HIỆU
  HIỆU ỨNG VÒNG SÁNG
  THÔNG TIN CHỈ SỐ
  Oai Phong Lẫm Liệt
  Sinh lực tối đa +500
  Nội lực tối đa +500
  Công kích kỹ năng +5%


  Thời hạn vĩnh viễn
  Gửi lúc 16/05/2023