Bản Đồ Đặc Biệt: Vô Danh Mật Đạo
  TÊN DANH HIỆU
  HIỆU ỨNG VÒNG SÁNG
  THÔNG TIN CHỈ SỐ
  Vô Danh Hiệp Khách
  Sinh lực tối đa +500
  Nội lực tối đa +500
  Kháng tất cả +10%


  Thời hạn vĩnh viễn
  HÌNH ẢNH UY DANH
  THÔNG TIN CHỈ SỐ
  YÊU CẦU
  Kỹ năng vốn có +1 cấp

  Thời hạn vĩnh viễn
  Đạt Top 1
  Đua Top Huân Chương Vô Danh
  hàng tháng


  Gửi lúc 18/03/2023