Vòng Quay May Mắn  TÊN NGOẠI TRANG
  HÌNH ẢNH
  THÔNG TIN CHỈ SỐ
  [Cực Phẩm]

  Hoả Diệm Sơn Hùng

  Dành riêng cho Thần Mã
  Sinh lực tối đa +500
  Nội lực tối đa +500
  Công kích kỹ năng +5%

  Thời hạn vĩnh viễn

  HÌNH ẢNH UY DANH
  THÔNG TIN CHỈ SỐ
  YÊU CẦU LỄ VẬT
  Kỹ năng vốn có +1 cấp

  Thời hạn vĩnh viễn
  1000 cái
  TÊN DANH HIỆU
  HIỆU ỨNG VÒNG SÁNG
  THÔNG TIN CHỈ SỐ
  Thống Lĩnh Giang Hồ
  Sinh lực tối đa +500
  Nội lực tối đa +500
  Công Kích Kỹ Năng +10%


  Thời hạn vĩnh viễn

  Gửi lúc 15/01/2023