Nguyệt Ca Đảo
  HÌNH ẢNH UY DANH
  THÔNG TIN CHỈ SỐ
  YÊU CẦU
  Sinh lực tối đa +5000

  Thời hạn vĩnh viễn
  Đạt 4 lần Top 1
  Nguyệt Ca Đảo

  Gửi lúc 19/05/2022