Đấu Trường Sinh Tử - 1 vs 300
  HÌNH ẢNH UY DANH
  THÔNG TIN CHỈ SỐ
  YÊU CẦU
  Sinh lực tối đa +2000

  Thời hạn vĩnh viễn
  Đạt 40 lần Top 1
  Đấu Trường 1vs300


  Gửi lúc 01/10/2020