Hướng dẫn cách thức đổi trang bị Xanh
  NPC : Thợ Rèn
  Vị trí : Đứng ở các Thành Thị và Thôn Trang
  - Đến gặp NPC Thợ Rèn để tiến hành đổi trang bị Xanh.


  - Dùng 10 vạn hoặc 1000 điểm Tống Kim để đổi 1 trang bị Xanh.
  - Trang bị nhận được sẽ hoàn toàn ngẫu nhiên.
  Gửi lúc 06/03/2020