Công Thành Đại Chiến
  COMING SOON
  HÌNH ẢNH UY DANH
  THÔNG TIN CHỈ SỐ
  YÊU CẦU
  Công kích kỹ năng +10%

  Thời hạn vĩnh viễn
  Chiếm Lâm An hoặc Biện Kinh

  (cần 8 cái để kích hoạt)  Gửi lúc 14/11/2019