Nhiệm Vụ Dã Tẩu  TÊN DANH HIỆU
  HIỆU ỨNG VÒNG SÁNG
  THÔNG TIN CHỈ SỐ
  Hành Hiệp Trượng Nghĩa

  Hoàn thành 4000 nhiệm vụ
  Sinh lực tối đa +500
  Nội lực tối đa +500
  Công kích kỹ năng +5%


  Thời hạn vĩnh viễn


  HÌNH ẢNH UY DANH
  THÔNG TIN CHỈ SỐ
  YÊU CẦU
  Kỹ năng vốn có +1 cấp

  (cộng dồn với
  tất cả uy danh 1 cấp khác)


  Thời hạn vĩnh viễn
  Hoàn thành 8000 nhiệm vụ

  Gửi lúc 07/11/2019