Bảo Tàng Viêm Đế

  TÊN DANH HIỆU
  HIỆU ỨNG VÒNG SÁNG
  THÔNG TIN CHỈ SỐ
  Hùng Bá Thiên Hạ
  Sinh lực tối đa +500
  Nội lực tối đa +500
  Công kích kỹ năng +10%


  Thời hạn vĩnh viễn

  Gửi lúc 21/09/2018