Quốc Chiến Thiên Tử
  COMING SOON
  HÌNH ẢNH UY DANH
  THÔNG TIN CHỈ SỐ
  YÊU CẦU
  Kỹ năng vốn có +1 cấp

  (có thể cộng dồn)
  Chiến thắng Thiên Tử

  (cần 4 cái để kích hoạt)


  Gửi lúc 25/01/2018