Quốc Chiến Thiên Tử
  COMING SOON

  HÌNH ẢNH UY DANH
  THÔNG TIN CHỈ SỐ
  YÊU CẦU
  Kỹ năng vốn có +1 cấp

  Thời hạn vĩnh viễn
  Chiến thắng Thiên Tử

  (cần 4 cái để kích hoạt)


  Gửi lúc 25/01/2018