Phong Lăng Độ - Sinh Tử Chiến


  HÌNH ẢNH UY DANH
  THÔNG TIN CHỈ SỐ
  YÊU CẦU
  Kỹ năng vốn có +1 cấp

  (không cộng dồn với các Uy Danh
  "Cộng kỹ năng vốn có" khác)


  Thời hạn vĩnh viễn
  Đạt Top 1
  Đua Top Phong Lăng Độ
  hàng tháng


  Gửi lúc 14/06/2016