Vượt Ải  HÌNH ẢNH UY DANH
  THÔNG TIN CHỈ SỐ
  YÊU CẦU
  Công kích kỹ năng +10%

  Có thể nâng cấp

  Thời hạn vĩnh viễn
  Thu nhập đủ 700 mảnh uy danh

  Gửi lúc 11/09/2014